De zes meest gestelde vragen over importeren

Als ondernemer komt er een hoop op u af als u begint met het importeren van grondstoffen of producten. En dat kan diverse vragen bij u oproepen. Waar begint u precies? Met welke regels dient u rekening te houden? Als expediteur helpen we u hierbij graag. We hebben daarom de zes meest gestelde vragen over importeren voor u bij elkaar gezet, plus tips!

1. Wat is importeren?

In de Van Dale vindt u bij importeren de volgende omschrijving:

im·por·te·ren (importeerde, heeft geïmporteerd)

1. buitenlandse goederen invoeren

Simpel gezegd is importeren dus het invoeren van goederen uit het buitenland. Maar waarmee krijgt u te maken als u producten vanuit het buitenland naar Nederland haalt en op de markt brengt?

2. Mag ik alle soorten goederen importeren?

Voordat u goederen of producten importeert, kunt u het beste eerst controleren of deze aan de wettelijke eisen voldoen. Als importeur dient u namelijk de veiligheid van de producten te kunnen garanderen. Waar dient u precies op te letten?

Zoek uit of het product beschermd is

Als u een product wilt invoeren, kunt u het beste eerst controleren of er geen rechten op rusten. Denk daarbij aan merk-, model-, octrooi- of auteursrechten, die de producent kunnen beschermen tegen misbruik. Indien dit namelijk het geval is, kunt u tegen bekeuringen of naheffingen aanlopen. Laat u zelf producten in het buitenland maken, let er dan goed op dat zaken als het ontwerp en de merknaam goed beschermd zijn.

Controleer of het product in Nederland is toegestaan

Producten uit de Europese Unie (EU) mogen vrijwel altijd naar Nederland komen. De overheid mag alleen bij uitzondering een EU-product verbieden, dit komt maar zeer weinig voor. Indien producten van buiten de EU komen, dan controleert de Douane of u zich houdt aan de gestelde wetgeving op het gebied van economie, gezondheid, veiligheid en milieu.

Vraag toestemming aan de producent

U mag alleen producten van buiten de Europese Economische Ruimte (de EER, oftewel alle landen in de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) importeren en weer verkopen als u daarvoor toestemming heeft van de producent. Importeert u deze producten zonder toestemming dan heet dat parallelimport. De straffen op parallelimport variëren van een schadevergoeding tot vernietiging van de voorraad artikelen.

Heeft u een certificaat, ontheffing of invoervergunning nodig?

Sommige goederen mag u slechts beperkt of helemaal niet invoeren. Andere goederen mag u alleen onder bepaalde voorwaarden invoeren, of alleen indien de goederen aan bepaalde eisen voldoen. In sommige gevallen heeft u dan ook een ontheffing, certificaat of invoervergunning nodig. Bij welke autoriteit u dit aanvraagt, hangt af van het product.

Dient het product een CE-markering te hebben?

Veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie op de markt komen, moeten een zogenaamde CE-markering hebben. Denk bijvoorbeeld aan speelgoed en elektronische huishoudelijke apparaten. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke (minimum)eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Afhankelijk van het land van oorsprong zorgt de fabrikant of de importeur voor de CE-markering.

Voldoet het product aan de Warenwet?

Als u een product uit het buitenland op de Nederlandse markt brengt, dient u zich te houden aan de Warenwet. Deze wet stelt eisen aan specifieke producten om consumenten of gebruikers te behoeden voor bijvoorbeeld materiële schade of letsel.

3. Hoe pak ik importeren aan?

We hebben het al eerder gezegd: als u wilt gaan importeren, bereid u dan goed voor. Zo heeft het weinig zin om producten te importeren die moeilijk verkoopbaar zijn. Door vooraf een marktonderzoek te doen, krijgt u een beter beeld van de markt, uw toekomstige afnemers en of uw prijs concurrerend is. Denk daarbij ook zeker aan een kostencalculatie: die helpt u bij het berekenen van de importkosten, ook wat betreft transport en bijbehorende verzekeringen. Hieronder nog enkele aandachtspunten die u verder op weg kunnen helpen.

Maak goede afspraken met uw leverancier of producent

Om onduidelijkheden te voorkomen, kunt u het beste een koop-, distributie- of agentuurovereenkomst met uw leverancier/producent maken. Hierin kunt u afspraken vastleggen over bijvoorbeeld garantie, aansprakelijkheid en welk recht van toepassing is.

Houd rekening met productaansprakelijkheid

Als u een product van buiten de Europese Unie op de Nederlandse markt brengt en het veroorzaakt schade, dan kunt u daarvoor als importeur aansprakelijk worden gesteld. Om de gevolgen hiervan te verminderen kunt u een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Houd u aan uw verantwoordelijkheid voor verpakkingen

Brengt u verpakkingen of verpakte producten op de Nederlandse markt? Let dan op! Producenten of importeurs zijn namelijk (mede) verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt komen. Het gaat hierbij om vijf typen producten: elektrische/elektronische apparatuur, batterijen/accu’s, autowrakken, autobanden en verpakkingen, papier en karton.

Denkt u ook aan een verzekering?

Tijdens het transport kan er van alles gebeuren, en het blijkt vaak lastig te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor eventuele schade. Daarom is het verstandig om een transportverzekering af te sluiten. Dit kan voor het hele traject (van deur tot deur), evenals voor een bepaald deel van het traject. Deze verantwoordelijkheid spreekt u met de verkoper (of exporteur) af door middel van een Incoterm. Hierin staat wie in welke fase van het traject risico op schade, diefstal of verlies moet dragen en wanneer het product overgaat van verkoper op koper.

4. Welke rol speelt de douane bij importeren?

Als u als ondernemer goederen importeert van buiten de Europese Unie (EU), dan moet u deze goederen aangeven bij de Douane. Deze controleert de documenten, of de goederen mogen worden ingevoerd, en incasseert heffingen. Wapens, drugs en namaakartikelen worden in beslag genomen. U kunt zelf de aangifte doen, of dit laten verzorgen door een bevoegde instantie (bijvoorbeeld een douane-expediteur als MOL Logistics).

Zorg dat uw zaken op orde zijn!

Als u te maken heeft met de Douane dan heeft u een zogenaamd EORI-nummer nodig. Dit EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) is een identificatienummer voor het uitwisselen van de gegevens met de Douane. Daarnaast kunt u ook een AEO status verkrijgen. Met een AEO-status (Authorised Economic Operator-status) krijgt u voordelen in het internationale handelsverkeer. Uw goederen komen bijvoorbeeld makkelijker door de douanecontrole of worden minder vaak gecontroleerd. Uiteraard heeft MOL Logistics deze AEO status!

Doe aangifte bij de Douane

Voor leveringen van buiten de EU moet u bij aankomst van de goederen in Nederland aangifte doen bij de Douane. De douane berekent aan de hand van uw aangifte de invoerheffingen. De aangifte komt normaal gesproken voor rekening en risico voor de importeur. Om aangifte te doen heeft u ook de Goederencode nodig. Met deze code beoordeelt de Douane of u de juiste invoerbelasting betaalt en of u het goede btw-tarief betaalt.

Betaal invoerheffingen

Indien u goederen van buiten de EU importeert, krijgt u te maken met invoerheffingen (zoals invoerrechten, btw en accijnzen). De hoogte van deze heffingen hangt af van het soort product en het land van oorsprong. U betaalt belasting over de douanewaarde van de goederen die u invoert. Deze douanewaarde is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht, en de douanewaarde is in alle EU-landen gelijk. Andere belastingen bij invoer zoals omzetbelasting (btw) of accijns kunnen per EU-land verschillen.

5. Welke formulieren heb ik nodig bij importeren?

Ondernemers moeten in ieder geval rekening houden met de volgende documenten:

Factuur (invoice)

Bij elke zending hoort een handelsfactuur, die aan de wettelijke eisen voor de omzetbelasting moet voldoen. Let goed op dat het btw-identificatienummer van de ontvanger erop staat, en dat deze klopt. De verkoper of exporteur maakt vaak de factuur op, en deze is meestal in het Engels opgesteld. De factuur bevat alle relevante gegevens over producten en prijzen. In de regel baseert de Douane de douanewaarde op de factuur.

Vrachtbrief of connossement

De vrachtbrief wordt opgemaakt door de exporteur en heeft verschillende vormen. Voor elk type vervoer heeft u een ander document nodig:

  • Wegvervoer: CMR vrachtbrief
  • Railvervoer: CIM
  • Luchtvervoer: Airway Bill
  • Zeevervoer: Connossement (bill of lading B/L)

Soms vraagt de Douane om aanvullende documenten, zoals bijvoorbeeld een Certificaat van Oorsprong (CvO), een GSP-certicate Form A of een Enig Document.

6. Welke rol speelt transport bij importeren?

U heeft alles uitgezocht in het voortraject, en nu is het tijd om uw producten op de plek van bestemming te krijgen. Daarvoor dient u nog een vervoersmiddel te kiezen. Goederen kunnen op verschillende manieren Nederland binnenkomen: per schip, vliegtuig, trein of vrachtauto. Goederen of producten via de post komen in eerste instantie via de luchthaven of haven binnen. Waarvoor kiest u? Ieder transporttype heeft zijn voor- en nadelen.

Het vervoer per schip oftewel zeevracht biedt een vrij goedkope optie en is geschikt voor bijna elk type product en vele bestemmingen wereldwijd. De containers op het vrachtschip kunnen makkelijk overgeladen worden op vrachtwagens of treinen. Bovendien is het duurzaam, maar duurt het relatief lang voordat de goederen op de plaats van bestemming zijn. Ook binnenvaart en ‘shortsea’ vallen onder de transportmiddelen via het water.

Transport via de lucht oftewel luchtvracht is snel en geschikt voor flinke afstanden wereldwijd. Dit resulteert in korte levertijden. Vaak komen dure, bederfelijke of seizoensgebonden producten als luchtvracht naar Nederland. Uiteraard hangt er aan dit type vervoer wel vaak een prijskaartje, al hangt dit sterk af van de route, type product, beschikbare ruimte, soort vlucht en nog meer zaken.

Ook via het spoor kunt u goederen vervoeren: dit heet railvervoer en is vooral geschikt voor zware goederen. Ook massagoederen als zout of kolen zijn geschikt voor vervoer per trein. De goederen moeten echter wel van en naar de trein worden gebracht, en dat kost tijd en geld.

Wegvervoer kan van deur tot deur en is redelijk snel (als er geen files of wegwerkzaamheden zijn). Wegvervoer kan veel type producten op bestemming krijgen, wel dient u rekening te houden met bepaalde regels voor wegtransport in sommige landen. Zo mag er bijvoorbeeld in Duitsland niet op zondag worden gereden. Daarnaast kunt u niet vanuit alle werelddelen via de weg bereiken.


Meer weten over importeren? Neem contact met ons op!

Share This